Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Omaishoitajat ry ja kotipaikka on Hyvinkää. Toiminta-alueena on Hyvinkää.


2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä läheisten aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi
 • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
 • harjoittaa ja edistää kokeilu- ja tutkimustoimintaa
 • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille
 • perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää jäsenilleen leirejä, lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa
 • on oikeutettu järjestämään voittoa tuottamatta omaishoitajien lomitus- tai muuta vastaavaa palvelua sekä ylläpitämään kokoontumistiloja
 • on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.


3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen puheenjohtaja. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. 

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kahtena perättäisenä vuotena.


4§ Yhdistyksen jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää Omaishoitajaliitto ry:n, Närståendevårdare förbundet rf:s syyskokous. Liitto tulouttaa yhdistykselle kuuluvan jäsenmaksuosuuden jäsenmaksuperinnän jälkeen. Jäseniltä perittävä vuotuinen jäsenmaksu sisältää Lähellä -lehden. 


5§ Päätösvalta ja yhdistyksen asioista päättäminen

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Jokaisella paikalla olevalle varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on yksi varsinainen vuosikokous, joka pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko jäsenkirjeessä tai toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä.


6§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
 • valitaan yhdistyksen edustaja/edustajat liiton virallisiin kokouksiin
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus sekä varsinaisille että kannattajajäsenille seuraavaksi
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kaikki hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi alkaen seuraavan kalenterivuoden alusta
 • valitaan kaksi varajäsentä, jotka kutsutaan paikalle tarvittaessa päätösvaltaisuuden varmistamiseksi. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä. Varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi samoin kuin varsinaiset jäsenet.
 • valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 4-8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Sekä puheenjohtaja että kaikki hallituksen jäsenet sekä varajäsenet ovat samaan aikaan erovuorossa kahden vuoden välein. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai jos vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajana toimivan lisäksi kolme (3) sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


8§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja hallituksen nimeämä muu henkilö yhdessä samanaikaisesti.


9§ Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä, jos kummassakin kokouksessa vähintään 5/6 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

(Voimassaolevat säännöt: 15.02.2023)